Språkintroduktion och Individuellt alternativ

Hos oss fylls korridorerna av elever från SPR och IMA. Här går ungdomar från hela världen som jobbar mot sina utbildningsmål för att komma vidare till annan utbildning och/eller arbete.

Våra fokusområden på Heleneholms gymnasium

Öka elevernas ansvar för sitt lärande


Fortsätta arbetet med…

  • Undervisning som stödjer och anpassas utifrån elevernas nivå

  • Tydlig lektionsstruktur och målorienterat lärande genom Intensivsvenska

  • Elevernas trygghet och studiero

  • Elevernas ansvar och förståelse för lärprocesser och betydelsen av skolnärvaro


Utvecklingsområden…

  • Samsyn kring formativ undervisning för likvärdighet

  • Samsyn kring bedömning


Målsättning/önskat resultat

  • Högre måluppfyllelse

  • Ökad begriplighet, ökat elevansvar och inflytande över sina studier och studievägar

  • Ökad skolnärvaroPå Heleneholms gymnasium använder vi


+